1 ธันวาคม 2564

ประกาศ กำหนดวันเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อต้นปี 2563 และต่อมาบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยการขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน (Redemption Fee) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งยืนยันกำหนดวันเริ่มค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ในอัตราค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน จำนวน 1,600 บาทต่อชื่อโดเมน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการต้องชำระเพิ่มเติมจากค่าต่ออายุชื่อโดเมน
ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเน้นย้ำว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมนล่าช้าเกินกว่า 30 วัน หลังจากชื่อโดเมนพ้นกำหนดวันหมดอายุแล้วเท่านั้น
บริษัทฯ มีข้อแนะนำในการป้องกันการเกิดค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ดังนี้
  • โปรดดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมนก่อนวันหมดอายุ ซึ่งบริษัทฯ มีอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ จำนวน 4 ฉบับ (แจ้งล่วงหน้า 60 วัน, 45 วัน, 30 วัน และ 15 วัน)
  • โปรดอัปเดตอีเมลผู้ถือครองชื่อโดเมน, อีเมลผู้ดูแลด้านเทคนิค และอีเมลผู้ดูแลด้านการเงิน ให้เป็นอีเมลปัจจุบันที่ใช้งานได้อยู่เสมอ
หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล support@thnic.co.th, บริการลูกค้า@ทีเอชนิค.ไทย หรือ โทร. 0 2105 4007 หรือ Livechat ที่เว็บไซต์ thnic.co.th
หมายเหตุ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
  1. ประกาศ ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 https://www.thnic.co.th/th/news/37/
  2. ประกาศ ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 https://www.thnic.co.th/th/news/26/
  3. โดเมน มีผลบังคับใช้วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป https://www.thnic.co.th/th/news/17/

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า