29 ธันวาคม 2563

ประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนถึง 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด คำนึงถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยการขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน (Redemption Fee) ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ขยายออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเราด้วยดีเสมอมา

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า