1 พฤษภาคม 2563

การขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนถึง 31 ธันวาคม 2563

ตามที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้ประกาศเรื่อง การปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th & .ไทย และค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ไปแล้วนั้น การปรับปรุงนี้จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตชื่อโดเมน และจะมีค่าธรรมเนียมการกู้คืนชื่อโดเมนเกิดขึ้นในกรณีมีความล่าช้าในการต่ออายุหลังจากชื่อโดเมนพ้นกำหนดวันหมดอายุเกินกว่า 30 วัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 1,600 บาทต่อชื่อโดเมน เพิ่มเติมจากค่าต่ออายุปกติ
ในการนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ใช้บริการของเรา บริษัทฯ จึงขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า