1 พฤษภาคม 2563

ประกาศนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ “นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2563” เพื่อเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนในนโยบายข้อที่ 8 (หน้า 6/9) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง)

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า