2 พฤษภาคม 2562

นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. แนวทางปฏิบัติการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 2
3. แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า