1 มกราคม 2561

ทีเอชนิคประกาศ "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2561

ทีเอชนิคประกาศ "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2561 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2561 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องจำนวนชื่อโดเมนที่ อนุญาตให้ถือครองได้มากกว่า 1 ชื่อต่อบุคคล/นิติบุคคล ครอบคลุมถึงชื่อโดเมนที่เป็นชื่อองค์กรด้วย ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง) นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2561

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า