BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

เริ่มแล้ววันนี้ !! จดชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบพิเศษ ถึง 16 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

นโยบาย และข้อกำหนด

ระเบียบการเพิ่มเติมสำหรับ ".CO.TH"

เพื่อรองรับการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจากเครื่องหมายการค้า ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวางนโยบายศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยครั้งที่ 1/2543 วันที่ 31 สิงหาคม 2543 เห็นสมควรให้การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ ".CO.TH" ของแต่ละบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้มากกว่า 1 ชื่อโดยชื่อที่สามารถจดได้นอกเหนือจากชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัทจะต้องเป็นการค้า (Trademark) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระเบียบดังกล่าวนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้
 1. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังใช้เงื่อนไขเดิมคือ ต้องเป็นชื่อเต็ม/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆ และต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้ง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  • ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
  • ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
  และการขอจดทะเบียนโดเมนที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถขอได้เพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่งองค์กรเท่านั้น
 2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง
 3. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไม่สามารถใช้ชื่อย่อหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าได้
 4. คำแปลของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ ยกเว้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นมีการระบุเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
 5. ในกรณีที่ไม่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษไว้ สามารถใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทย) ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้
 6. ในกรณีที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมดสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด ๆ ผู้อื่นสามารถทักท้วงเพื่อขอยกเลิกชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ ได้
 7. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า (Trademark) และ/หรือ ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงกัน ให้ยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนโดเมนก่อน (First-Come-First-Serve Basis)
 8. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้น THNIC จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองโดเมนเนม คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องทำการตกลงกันเอง และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาง THNIC ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
 9. ทีเอชนิค ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนชื่อโดเมนในขั้นตอนสุดท้าย

*** คำร้องใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายใหม่ข้างต้นซึ่งยื่นต่อ THNIC ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 จะถือเป็นโมฆะ

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในต่างประเทศ มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

ทีเอชนิคได้เปิดให้บริษัท, หน่วยงาน, องค์กร ที่เป็นผู้แทน (representative office) ให้กับบริษัท, หน่วยงาน, องค์กรต่างชาติที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้นภายใต้ .co.th โดยบริษัท, หน่วยงาน, องค์กรที่เป็นผู้แทน จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ staff@thnic.co.th