BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

บริการ

นโยบายการให้บริการชื่อโดเมนภาษาไทย ภายใต้ .th

THNIC จะเปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย ภายใต้โดเมนระดับบนสุด (Top Level Domain) .th ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(* หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – วันที่ 25 ตุลาคม 2547 กรุณาตรวจสอบบทเฉพาะกาลก่อนการลงทะเบียน ตั้งแต่ข้อ 15 เป็นต้นไป)

ทั่วไป

1. สำหรับผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษใด ๆ ภายใต้ .th อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น และชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ จะสามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยได้ 1 ชื่อเท่านั้น

2. บริการชื่อโดเมนภาษาไทยนี้ถือเป็นบริการเสริม และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่ง THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านค่าใช้จ่ายในบริการนี้

3. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยจะสามารถกระทำได้ในกรณีที่ไม่มีรายการค้าง ชำระใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่อ้างอิง รวมถึงชื่อโดเมนภาษาอังกฤษต้องไม่อยู่ในสถานะที่ถูกเพิกถอน ถูกอายัด หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ

การยกเลิก

4. ชื่อโดเมนภาษาไทยจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อชื่อโดเมนภาษาอังกฤษถูกยกเลิกไม่ว่าจะด้วยกรณีใด

5. การขอยกเลิกชื่อโดเมนภาษาไทย สามารถกระทำได้โดยการส่งคำร้องด้วยแบบฟอร์มที่ทาง THNIC ได้จัดเตรียมไว้ให้บนหน้าเว็บ หรือส่งหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ดูแลด้านบริหาร (Administrative Contact) หรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมายัง THNIC

การเลือกใช้ชื่อ

6. ชื่อโดเมนภาษาไทยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
6.2 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด
6.3 ต้องไม่เป็นชื่อต่าง ๆ ของประเทศไทย จังหวัด รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ ในประเทศ
6.4 ต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย
6.5 จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่อ้างอิงดังนี้
6.5.1 อ่านออกเสียงได้ตรงกัน
6.5.2 มีความหมายตรงกัน

* ข้อยกเว้น หากท่านจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษจากชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ภาษาอังกฤษ ท่านสามารถจองชื่อโดเมนภาษาไทยจากชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ภาษาไทย ในกรณีที่เป็น บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร เดียวกันและชื่อบริษัทมี 2 ภาษาซึ่งไม่ตรงกัน

7. กรณีที่ชื่อโดเมนภาษาไทยที่ท่านต้องการมีผู้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วอย่างถูก ต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น ท่านยินดีที่จะเลี่ยงใช้ชื่ออื่นที่สอดคล้องตามเงื่อนไขเช่นเดียวกัน

8. THNIC สงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติชื่อโดเมนภาษาไทยในขั้นตอนสุดท้าย

ขั้นตอนการดำเนินการ

9. ท่านสามารถตรวจสอบที่https://www.thnic.co.th/idn/ หน้าเว็บไซต์ของ THNIC เพื่อเข้าสู่ระบบจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

10. ท่านยินดีที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่มีการร้องขอ ตามวิธีการที่จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งท่านจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจากท่านได้รับคำร้องขอ มิเช่นนั้นคำขอของท่านจะถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. THNIC จะแจ้งให้ท่านทราบว่าโดเมนภาษาไทยของท่านจดทะเบียนสำเร็จหรือไม่ ทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับคำขอจดทะเบียนหรือได้รับเอกสารเพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาครบถ้วน

12. THNIC ถือเอาวันและเวลาที่ได้รับแบบฟอร์มเป็นหลักในการพิจารณาตามลำดับก่อนหลัง ในกรณีที่มีผู้ขอจองชื่อตรงกันในเวลาใกล้เคียงกัน

13. ท่านสามารถโต้แย้งคำพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีที่ชื่อโดเมนภาษาไทยของท่านไม่ได้รับการจอง โดยจะต้องมีเหตุผลอันควร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะส่งต่อให้คณะกรรมการวางนโยบายศูนย์สารสนเทศเครือข่าย ประเทศไทยพิจารณา และคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

บทเฉพาะกาล

14. บทเฉพาะกาลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2547

15. ผู้ที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยในระยะเวลาของบทเฉพาะกาล จะต้องมีโดเมนภาษาอังกฤษซึ่งจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2547 เท่านั้น

16. ผู้ที่จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป จะสามารถขอจดทะเบียนชื่อภาษาไทยได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

อื่น ๆ

17. เงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ให้ถือเงื่อนไขตามนโยบายและขั้นตอนของ THNIC ตามที่แสดงไว้ที่ https://www.thnic.co.th/policy/ เป็นหลัก

18. THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการชื่อโดเมนภาษาไทยโดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า