ข้อมูลสถิติจำนวนโดเมนรวบรวมโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

จำนวนชื่อโดเมน .TH และ .ไทย ปี พ.ศ. 2540 - 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชื่อโดเมน .TH จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชื่อโดเมน .ไทย จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

ตารางแสดงจำนวนโดเมน .TH และ .ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

ปี เดือน .ac.th co.th go.th in.th mi.th net.th or.th SLD.th รวม
ศึกษา.ไทย ธุรกิจ.ไทย รัฐบาล.ไทย ไทย ทหาร.ไทย เน็ต.ไทย องค์กร.ไทย
2565 พฤษภาคม 7,928 45,621 9,519 10,932 19 21 1,332 202 75,574
4,067 15,412 6,423 5,679 11 9 526 32,127
2565 เมษายน 7,906 45,603 9,521 11,027 19 21 1,330 201 75,628
4,044 15,349 6,390 5,706 11 9 525 32,034
2565 มีนาคม 7,924 45,623 9,515 11,097 19 21 1,334 198 75,731
4,036 15,271 6,365 5,730 11 9 527 31,949
2565 กุมภาพันธ์ 7,801 45,526 9,482 11,170 19 21 1,324 199 75,542
3,987 15,047 6,291 5,729 11 9 522 31,596
2565 มกราคม 7,789 45,413 9,466 11,251 19 21 1,321 198 75,478
3,950 14,742 6,187 5,688 11 9 518 31,105
2564 ธันวาคม 7,772 45,297 9,429 11,303 21 21 1,318 196 75,357
3,909 14,291 5,987 5,594 11 9 510 30,311
2564 พฤศจิกายน 7,742 45,271 9,410 11,403 21 21 1,320 188 75,376
3,756 13,037 5,626 5,268 11 8 470 28,176
2564 ตุลาคม 7,663 45,210 9,398 11,432 20 21 1,317 189 75,250
3,645 12,588 5,522 5,137 11 8 460 27,371
2564 กันยายน 7,574 45,180 9,384 11,345 21 21 1,312 188 75,025
3,356 11,735 5,242 4,779 12 8 424 25,556
2564 สิงหาคม 7,416 45,052 9,360 11,306 21 22 1,302 187 74,666
3,102 10,630 5,020 4,458 11 8 380 23,609
2564 กรกฎาคม 7,313 45,085 9,351 11,296 21 22 1,311 178 74,577
2,987 10,355 4,940 4,315 11 8 378 22,994
2564 มิถุนายน 7,303 44,789 9,328 11,390 21 22 1,306 179 74,338
2,877 9,659 4,818 4,175 11 8 361 21,909
2564 พฤษภาคม 7,259 44,678 9,317 11,445 21 22 1,316 179 74,237
2,747 9,089 4,696 4,030 11 8 347 20,928