ข้อมูลสถิติจำนวนโดเมนรวบรวมโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

จำนวนชื่อโดเมน .TH และ .ไทย ปี พ.ศ. 2540 - 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2565)

จำนวนชื่อโดเมน .TH จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2565)

จำนวนชื่อโดเมน .ไทย จำแนกตามหมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2565)

ตารางแสดงจำนวนโดเมน .TH และ .ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2565)

ปี เดือน .ac.th co.th go.th in.th mi.th net.th or.th SLD.th รวม
ศึกษา.ไทย ธุรกิจ.ไทย รัฐบาล.ไทย ไทย ทหาร.ไทย เน็ต.ไทย องค์กร.ไทย
2565 มกราคม 7,791 45,389 9,458 11,251 19 21 1,318 198 75,445
3,944 14,606 6,147 5,642 11 9 515 30,874
2564 ธันวาคม 7,772 45,297 9,429 11,303 21 21 1,318 196 75,357
3,909 14,291 5,987 5,594 11 9 510 30,311
2564 พฤศจิกายน 7,742 45,271 9,410 11,403 21 21 1,320 188 75,376
3,756 13,037 5,626 5,268 11 8 470 28,176
2564 ตุลาคม 7,663 45,210 9,398 11,432 20 21 1,317 189 75,250
3,645 12,588 5,522 5,137 11 8 460 27,371
2564 กันยายน 7,574 45,180 9,384 11,345 21 21 1,312 188 75,025
3,356 11,735 5,242 4,779 12 8 424 25,556
2564 สิงหาคม 7,416 45,052 9,360 11,306 21 22 1,302 187 74,666
3,102 10,630 5,020 4,458 11 8 380 23,609
2564 กรกฎาคม 7,313 45,085 9,351 11,296 21 22 1,311 178 74,577
2,987 10,355 4,940 4,315 11 8 378 22,994
2564 มิถุนายน 7,303 44,789 9,328 11,390 21 22 1,306 179 74,338
2,877 9,659 4,818 4,175 11 8 361 21,909
2564 พฤษภาคม 7,259 44,678 9,317 11,445 21 22 1,316 179 74,237
2,747 9,089 4,696 4,030 11 8 347 20,928
2564 เมษายน 7,253 44,586 9,302 11,505 21 22 1,313 174 74,176
2,639 8,552 4,183 3,895 11 8 333 19,621
2564 มีนาคม 7,230 44,482 9,263 11,595 22 22 1,305 165 74,084
2,584 8,139 4,058 3,770 12 8 319 18,890
2564 กุมภาพันธ์ 7,226 44,333 9,206 11,571 22 23 1,299 165 73,845
2,545 7,557 3,953 3,575 12 7 307 17,956
2564 มกราคม 7,108 44,221 9,185 11,629 22 23 1,293 165 73,646
2,541 7,550 3,935 3,553 11 7 305 17,902