บริการจดโดเมนระดับ 2

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 3/2563
.TH Second-Level Domain

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ผ่านการพิจารณา
Approved Domain Annoucement

AMEX.THLL.THMPAY.THTOA.TH
VIU.THWESTERNUNION.THYELLOW.THZANUSSI.TH

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
1 OCT 2020 - 30 NOV 2020
3 ธ.ค. 2563
3 DEC 2020
3 ธ.ค. 2563 - 10 ธ.ค. 2563
3 DEC 2020 - 10 DEC 2020
10 ธ.ค. 2563
10 DEC 2020

ยื่นคำร้องขอโต้แย้งผลการพิจารณา

ยื่นคำร้อง

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain