อัตราค่าบริการ

ค่าบริการโดเมน

ค่าบริการเสริม

ประเภทบริการเสริม ค่าบริการ
เปลี่ยนชื่อโดเมน.ไทย
ครั้งแรก 0 (ฟรี สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก)
ครั้งถัดไป 107
ฝากชื่อโดเมน
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ(ต่อปี) 428
แก้ไขรูปแบบบริการ(ต่อครั้ง) 214
บริการทีเอชเมล
แอคเคาท์พร้อมพื้นที่ (บาท/แอคเคาท์/ปี) 710 *1 แอคเคาท์ได้รับพื้นที่เพิ่ม 1 กิกะไบต์
เฉพาะพื้นที่ (บาท/กิกะไบต์/ปี) 130
บริการทีเอชโฮสต์ (Package)
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Starter (ต่อปี) 3,210
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Smart SME (ต่อปี) 5,885
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Corporate 1G (ต่อปี) 8,025
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Corporate 2G (ต่อปี) 11,770
ขอใช้บริการ / ต่ออายุ Corporate 3G (ต่อปี) 14,445
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ


  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร คิดตามจริงที่แต่ละธนาคารกำหนด
  • ค่าธรรมเนียมขอเอกสารรับรองความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ทีเอชนิคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมใหม่จะแจ้งให้ทราบผ่านทางสื่อต่างๆ ของทีเอชนิค และจะเริ่มต้นใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ในอีก 1 เดือนถัดไปนับจากวันที่ประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ billing@thnic.co.th

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007