อัตราค่าบริการ

จดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่และต่ออายุโดเมน

* สำหรับโดเมน co.th, in.th, ac.th, go.th, mi.th, or.th, net.th

จดทะเบียนชื่อโดเมน sld.th

ค่าสมัคร 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าธรรมเนียมรายปีจดทะเทียนและต่ออายุ 100,000 บาท (สุทธิ)
* ค่าธรรมเนียมรายปี เป็นเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ค่าบริการเปลี่ยนชื่อโดเมน .ไทย

ครั้งแรก 0 บาท
(ฟรี สำหรับการเปลี่ยนชื่อครั้งแรก)
ครั้งถัดไป 107 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทีเอชเมล

แอคเคาท์พร้อมพื้นที่ (บาท/แอคเคาท์/ปี)
* 1 แอคเคาท์ ได้รับพื้นที่เพิ่ม 1 กิกะไบต์
710 บาท
เฉพาะพื้นที่ (บาท/กิกะไบต์/ปี) 130 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ฝากชื่อโดเมน

ขอใช้บริการ / ต่ออายุ 428 บาทต่อปี
แก้ไขรูปแบบบริการ 214 บาทต่อครั้ง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทีเอชโฮสต์

Package

Starter 3,210 บาท
Smart SME 5,885 บาท
Corporate 1G 8,025 บาท
Corporate 2G 11,770 บาท
Corporate 3G 14,445 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ


  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร คิดตามจริงที่แต่ละธนาคารกำหนด
  • ค่าธรรมเนียมขอเอกสารรับรองความเป็นเจ้าของชื่อโดเมน 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ทีเอชนิคขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมใหม่จะแจ้งให้ทราบผ่านทางสื่อต่างๆ ของทีเอชนิค และจะเริ่มต้นใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ในอีก 1 เดือนถัดไปนับจากวันที่ประกาศ

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007