เงื่อนไข
การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Payment ได้แล้ววันนี้ !

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. กรณีสมัครขอใช้บริการ โปรดชำระเงินหลังจากทราบผลการพิจารณาชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีต่ออายุบริการ โปรดชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการถูกระงับการใช้งาน
 3. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 1 ฉบับ
 4. นิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองการหัก
  ภาษี ณ ที่จ่าย มาที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (ฝ่ายบัญชี ) ตู้ปณ. 58 ปณจ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

  ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

  ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ชั้นที่ 2 ห้อง พี-206 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135542000672

  • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย :

   - นิติบุคคล อัตรา 3 %

   - นิติบุคคล e-Withholding Tax อัตรา 2% (ตามประกาศกรมสรรพากร)

   - ราชการ/รัฐวิสาหกิจ อัตรา 1 %

  • กรณีท่านชำระเงินโดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทีเอชนิค เพื่อนำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อขอเงินคืนภายหลังได้
 5. หลังจากดำเนินการตรวจสอบยอดชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (รวมถึง ได้รับต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ จ่ายแล้ว) ทีเอชนิคจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏใน Billing Contact ภายใน 5 วันทำการ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เมื่อคำสั่งซื้อได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนชำระเงินทุกครั้ง

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007