BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

รายละเอียดการบริการ THNIC Domain Name Parking Service

ทั่วไป
 1. "บริการ THNIC Domain Name Parking Service" [บริการฯ] จะมีผลใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือแก้ไขข้อมูลชื่อโดเมน ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 2. ตัวเลือก Static Web Page - เป็นบริการฝาก Webpage ไว้บนเครื่องของ THNIC โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • THNIC จะสร้าง 1 Underconstruction Webpage ให้โดยระบุชื่อของเจ้าของชื่อโดเมน
  • ท่านสามารถส่งไฟล์ต่าง ๆ สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลง website ของท่าน มาที่ staff@thnic.co.th ได้ฟรี 2 ครั้ง โดยจำกัดขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 Mb และต้องไม่เป็น CGI สคริปท์ ใด ๆ
 3. ตัวเลือก Web Forwarding - เป็นบริการส่งต่อ Webpage ไปยัง URL> ที่ท่านต้องการ โดยในการใช้งาน ท่านจะเห็นเพียง URL
 4. ตัวเลือก E-mail Forwarding: No - หมายถึงท่านไม่ขอใช้บริการส่งต่อ e-mail
 5. ตัวเลือก E-mail Forwarding: Yes - เป็นบริการส่งต่อ e-mail ซึ่งทุก e-mail ที่ส่งมาภายใต้โดเมนของท่าน จะถูกส่งต่อไปยัง e-mail ปลายทางที่ท่านระบุเพียง 1 ชื่อ
ค่าบริการ
 1. ค่า "บริการฯ" 428 บาท ต่อปี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกแบบใด
 2. การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ "บริการฯ" แบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เปลี่ยนจาก Static Web Page เป็น Web Forwarding หรือเปลี่ยนจาก Web Forwarding เป็น Static Web Page
  • เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ ลด ไฟล์ในเวปไซต์ของท่าน สำหรับผู้ใช้บริการ Static Web Page ยกเว้น 2 ครั้งแรก
  • เปลี่ยน URL ปลายทางสำหรับผู้ที่ใช้บริการ Web Forwarding อยู่แล้ว
  • ขอใช้บริการ E-mail Forwarding สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้บริการนี้
  • เปลี่ยน E-mail ปลายทาง สำหรับผู้ใช้บริการ E-mail Forwarding
  ทั้งนี้ การชำระเงินจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย THNIC จะแจ้งค่า "บริการฯ" ให้ทราบทาง E-mail ยกเว้นผู้เปลี่ยนแปลงจะขอให้ออกเป็นเอกสารการแจ้งหนี้ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ เป็นครั้ง ๆ ไป
 3. หลังจากส่งคำขอใช้ "บริการ" เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ตามวิธีการชำระเงินที่ระบบได้แจ้งไว้
 4. ค่า "บริการฯ" ที่ได้รับการชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ แม้ในกรณีที่ผู้ใช้ "บริการฯ" ไม่ประสงค์จะใช้ "บริการฯ" ให้ครบตามกำหนดระยะเวลาก็ตาม
 5. THNIC ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้ "บริการฯ" แก่ท่าน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่ได้รับการชำระค่า "บริการฯ" ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การเปลี่ยนรายละเอียดบริการ
 1. ท่านสามารถเปลี่ยนรายละเอียด "บริการฯ" โดยส่งคำร้องขอแก้ไขที่ www.thnic.co.th
 2. ผู้ขอเปลี่ยนแปลงยินดีที่จะชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดในหัวข้อ [ค่าบริการ]
 3. หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมิชอบ THNIC ถือสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นข้อมูลก่อนหน้า หรือยกเลิก "บริการฯ" ตามแต่เห็นสมควร และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
การขอยกเลิกบริการ
 1. ท่านสามารถยกเลิก "บริการฯ" ได้โดยส่งคำร้องขอยกเลิกที่ www.thnic.co.th
ความรับผิดชอบ
 1. ในการใช้บริการ E-mail Forwarding ผู้สมัครยินดีที่จะแจ้ง E-mail address ปลายทาง ซึ่งเป็นของผู้สมัครเอง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ และยินดีที่จะไม่ใช้ E-mail ของผู้อื่น ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ E-mail นั้นไม่อนุญาตหรือยินดีให้ใช้
 2. ในการใช้บริการ Web Forwarding ผู้สมัครยินดีที่จะแจ้ง URL ปลายทาง ซึ่งเป็นของผู้สมัครเอง หรือได้รับอนุญาตแล้ว และยินดีที่จะไม่ใช้ URL ของผู้อื่น ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ URL นั้นไม่อนุญาตหรือยินดีให้ใช้ อนึ่ง WebSite ปลายทางจะต้องไม่แสดงข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือบรรจุข้อความ/รูปภาพ ที่ผิดศีลธรรมอันดีของประเทศไทย
 3. หาก THNIC ตรวจพบ สืบทราบ หรือมีผู้ร้องเรียนว่าผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น THNIC ขอสงวนสิทธิในการระงับ "บริการฯ" ของท่านโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่า "บริการฯ" ที่ได้ชำระแล้ว รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอื่น ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น