BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศที่ 1 : กรณีวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ประกาศที่ 1 : กรณีวันที่ 30 มิถุนายน 2555


เรียนท่านเจ้าของ Account ระบบจัดการโดเมนทุกท่าน

THNIC พบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีได้บุกรุกเข้ามาในระบบจัดการโดเมนของลูกค้าและมีความเป็นไปได้ที่จะได้ข้อมูล Log-in / Password ไปและแม้ว่า THNIC จะมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยแก้ไขและปิดช่องโหว่ของเครื่องเซิฟเวอร์พัฒนาระบบการเข้าสู่ Account เพิ่มเติมและดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง Server เพื่อหลีกเลี่ยงช่องทางที่ผู้บุกรุกได้ซ่อนไว้รวมถึงมีมาตรการให้เจ้าของ Account ทุกท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนการใช้งานแล้วนั้น

อย่างไรก็ตามทาง THNIC ใคร่ขอแจ้งเตือนท่านเจ้าของ Account ที่มีการใช้งานอื่นๆบนระบบ Internet ซึ่งใช้รหัสผ่านเหมือนรหัสผ่านที่ใช้กับระบบจัดการโดเมนของ THNIC ขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นๆในทันทีเพื่อป้องกันการติดตามจากผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการติดตามเข้าไปยังการใช้งานอื่นๆของท่าน

THNIC ต้องขออภัยกับเหตุการณ์และความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้ทาง THNIC มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้ท่านมั่นใจในการใช้งานระบบจดทะเบียนโดเมนและหากท่านมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะใดสามารถติดต่อได้ที่ staff @ thnic.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ
ภาคภูมิไตรพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทที.เอช.นิค จำกัด
.th Registrar

[ Press ]


ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล 2559...
[ 08 มีนาคม 2016 ]
Dr. Steve Crocker และ Mr. John Crain เ...
[ 18 มิถุนายน 2013 ]
THNG 3rd Camp: IT Innovation for Socie...
[ 02 เมษายน 2013 ]
THNIC Outing 2012...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
THNIC Authorized Reseller Training #5...
[ 19 ธันวาคม 2012 ]
DBD e-Commerce Fair 2012...
[ 08 สิงหาคม 2012 ]