BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

เงื่อนไขการให้บริการอีเมลใหม่ (new thMail)

ดาวน์โหลด [ ไทย ] [ English ]

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด (THNIC) ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บรักษาอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายฉบับนี้เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เรายึดถึอในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่มิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น กรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนโยบายฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในการติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล นั้น THNIC จะไม่ทําการตรวจสอบ เปิดอ่านข้อความ หรือแก้ไขข้อมูภายในอีเมลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1.1. ปฎิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
1.2. นํามาอ้างอิงเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ THNIC
1.3. นํามาอ้างอิงเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ THNIC
1.4. นํามาอ้างอิงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น เมื่อมีการร้องขอ
2. ในกรณีที่ THNIC ดําเนินการจัดทํากิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การจัดรายการชิงโชคการจัดประกวดแข่งขัน เป็นต้น THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับสมาชิก เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือเพื่อรวบรวมสถิติทางด้านประชากรศาสตร์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และด้านทัศนคติ
3. THNIC ไม่มีนโยบายขายหรือให้เช่า ข้อมูลของสมาชิกกับบุคคลอื่น หากแต่ในการดําเนินกิจกรรมพิเศษตามข้อ 2 THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทคู่ค้า เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้หากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถสงวนสิทธิ์ในการไม่เข้าร่วมในกิจกรรม หรือการประกวดนั้นๆ ได้
4. บริการต่างๆ และการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการป้องกันความเป็นส่วนตัวจากรหัสผ่าน ท่านสามารถทําการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วย ชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของท่านเอง สมาชิกควรรักษาชื่อล็อกอินและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

เงื่อนไขการใช้บริการ new thMail

โปรดอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงต่อไปนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน

1. thMail เป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล ที่จัดทําโดย บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด ซึ่งเป็นบริการที่ถูกจัดทําขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้ใช้ชื่อโดเมนภายใต้สกุล .th และ .ไทย โดยเฉพาะ และเพื่อให้บริการอีเมลของ thMail เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งาน โปรดอ่านและทําความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงการขอใช้บริการโดยละเอียด และยอมรับเงื่อนไขฯ เพื่อยืนยันการขอใช้บริการ thMail
2. thMail ให้บริการรับและส่งอีเมลผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บและระบบออนไลน์ของ thMail แก่สมาชิก โดยจะยกเว้นค่าบริการสําหรับที่อยู่อีเมลภาษาอังกฤษคู่กับที่อยู่อีเมลภาษาไทย จํานวน 1 คู่ และสําหรับที่อยู่อีเมลจํานวนถัดไปจะมีค่าบริการตามประกาศค่าบริการอีเมลของ THNIC ทั้งนี้ สมาชิกต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต
3. thMail ให้บริการเนื้อที่เก็บอีเมล ภายใต้ชื่อโดเมนสกุล .th และ .ไทย โดยสมาชิกสามารถสร้างที่อยู่อีเมลภายใต้ชื่อโดเมนของท่านได้ไม่เกินจํานวนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการ
4. thMail ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. thMail ตระหนักถึงเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นแล้ว thMail จะไม่เปิดอ่านข้อความภายในอีเมลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคําร้องขอจากศาล
6. ผู้ใช้บริการ thMail มีหน้าที่รักษาที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านเอง
7. ผู้ใช้บริการ thMail จะต้องไม่นําบริการอีเมลนี้ไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เช่น การทําจดหมายขยะ (Spam Mail) รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม อีกทั้งห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้อีเมล ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ สืบเนื่องจากการใช้บริการในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการ thMail ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
8. ผู้ให้บริการ thMail ไม่รับประกันความเสียหายของอีเมลที่เกิดจากการใช้บริการโดย thMail อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์อาจขัดข้องโดยเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้อีกทั้ง ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้อีเมลเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือทําธุรกรรมใดๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ระบบที่ thMail นํามาให้บริการกับท่านเป็นระบบที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งในสภาวะการทํางานปกติจะไม่เกิดความเสียหายใดๆ
9. thMail ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับอีเมล์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที.เอช.นิค จํากัด ห้ามมิให้สมาชิกนําไปเผยแพร่ในรูปแบบใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ มีผลบังคับรวมไปถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้าชื่อสินค้า และบริการต่างๆของบริษัทด้วย
10. หากชื่อโดเมนภายใต้สกุล .th และ .ไทย ที่ใช้บริการ thMail ของท่านถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม thMail ขอสงวนสิทธิ์ในการลบที่อยู่อีเมลและสมุดบันทึกของท่านที่เก็บอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกจากระบบ thMail หลังจากที่ชื่อโดเมนนั้นได้ถูกลบออกจากระบบของ THNIC แล้ว โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
11. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการ thMail ทาง THNIC ท่านจะได้รับแจ้งข้อตกลงใหม่ผ่านทางที่อยู่อีเมลติดต่อของท่านและผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ THNIC โดยท่านสามารถอ่านทําความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงใหม่และใช้บริการ thMail ต่อไปได้
12. หาก thMail พบว่ามีผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ thMail กับสมาชิกท่านนั้นทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า