คำถามที่พบบ่อย

การตั้งชื่อโดเมน .th

 1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9) โดยชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 63 ตัว
 2. ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ทั้งนี้
ไม่อนุญาตให้ใช้ในลำดับเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่สามารถใช้เรียงติดกันได้
 3. ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษของชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามหมวดหมู่ชื่อโดเมน
  • กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  • กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ ชื่อที่เลือกนั้นจำเป็นต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  • กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า ชื่อนั้นจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (ไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อหรือคำหรืออักษรได้)
 4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ

หมวดหมู่ของชื่อโดเมน .th

แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่ .ac.th, .co.th, .go.th, .in.th, .mi.th, net.th และ .or.th สามารถดูรายละเอียดและเอกสารประกอบที่ นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย

จำนวนชื่อโดเมนที่ถือครอง

สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนได้มากกว่า 1 ชื่อ ต่อบริษัท/องค์กร โดยจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อ

หลังจากที่ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไร

นำส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียน พร้อมระบุชื่อโดเมนมาทางอีเมล staff@thnic.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2564-8033

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมน

ทีเอชนิคพิจารณาและจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใน 1 วัน กรณีที่ได้รับเอกสารประกอบถูกต้องและหลักฐานการชำระเงิน

การจดทะเบียนชื่อโดเมนของนิติบุคคลต่างประเทศ

นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย สามารถพิจารณาจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ 2 กรณีดังนี้
กรณีที่หนึ่ง คือจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้
  • รับรองว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
  • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน
โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน
กรณีที่สอง คือจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลของตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 3. หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้
  • รับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
  • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน

บริการ Parking คืออะไร

บริการ Parking คือบริการรับฝากชื่อโดเมน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเนมเซิฟเวอร์ ให้บริการในรูปแบบดังนี้
 1. Forward ชื่อโดเมนไปยัง URL หรือ IP Address ปลายทาง
 2. ฝาก Webpage ไว้บนเครื่องเซิฟเวอร์ของทีเอชนิค โดยทีเอชนิคจะสร้างหน้า Underconstructionโดยระบุชื่อของเจ้าของชื่อโดเมนให้ สามารถส่งไฟล์ต่างๆ ขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 Mb และต้องไม่เป็น CGI สคริปท์ ใดๆ สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลง website มาที่ staff@thnic.co.th ได้ฟรี 2 ครั้ง
 3. บริการส่งต่อ e-mail (E-mail Forwarding ) ซึ่งทุก e-mail ที่ส่งมาภายใต้ชื่อโดเมน จะถูกส่งต่อไปยัง e-mail ปลายทางที่ระบุเพียง 1 ชื่อ

ตรวจสอบวันหมดอายุของชื่อโดเมน

 • Login ที่ https://thdomain.thnic.co.th/ ด้วย E-mail และ Password ของผู้ดูแลชื่อโดเมน
 • คลิกที่ "My Domain" วันหมดอายุจะปรากฏอยู่ต่อจากชื่อโดเมน หรือ ตรวจสอบวันหมดอายุชื่อโดเมน ได้ที่ https://www.thnic.co.th/th/whois/

การจดทะเบียนชื่อโดเมน

 1. สมัครสมาชิกที่ https://thdomain.thnic.co.th/signup/
 2. Login ที่ https://thdomain.thnic.co.th/ ด้วย E-mail และ Password ที่สมัครสมาชิก
 3. ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ตามขั้นตอน หลังจากส่งคำขอฯ เรียบร้อย ระบบจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่หน้าเว็บ และทางอีเมล
 4. นำส่งเอกสารระบุชื่อโดเมนมาที่ staff@thnic.co.th หรือ โทรสาร 0-2564-8033
 5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และแจ้งรายละเอียดกลับทางอีเมล

การแก้ไข Name Server (DNS)

 1. เข้าสู่ระบบที่ https://thdomain.thnic.co.th/ ด้วย E-mail และ Password ของผู้ดูแลชื่อโดเมน
 2. คลิก "My Domain"
 3. คลิก "แก้ไข DNS/Modify DNS"
 4. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 5. ยืนยันการแก้ไข แล้วคลิก Continue
 6. ระบบจะทำการแก้ไขข้อมูลให้อัตโนมัติ และใช้ระยะเวลาดำเนินการอัพเดทข้อมูลประมาณ 30-60 นาที

การแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

 1. เข้าสู่ระบบที่ https://thdomain.thnic.co.th/ ด้วย E-mail และ Password ของผู้ดูแลชื่อโดเมน
 2. คลิก "My Domain"
 3. คลิก "แก้ไข/Modify"
 4. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 5. ยืนยันการแก้ไข แล้วคลิก Continue
 6. ระบบจะทำการแก้ไขข้อมูลให้อัตโนมัติ

การต่ออายุชื่อโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบที่ https://thdomain.thnic.co.th/ ด้วย E-mail และ Password ของผู้ดูแลชื่อโดเมน
 2. คลิกที่ "My Domain"
 3. คลิก "ต่ออายุ/Renew"
 4. เลือกระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุ (1-10 ปี)
 5. ยืนยันการต่ออายุ แล้วคลิก Continue
 6. นำส่งหลักฐานการชำระเงินระบุชื่อโดเมนมาที่ staff@thnic.co.th หรือ โทรสาร 0-2564-8033

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

** ทีเอชนิคมีกำหนดเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบจัดการโดเมนใหม่ โดยจะเริ่มใช้วันที่ 1 ก.พ.2560 ดังรายละเอียด **

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

กรณีที่หนึ่ง การย้ายโดเมนจากอีเมล Login ปกติ

 1. นำอีเมลของท่าน สมัครสมาชิก
 2. จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบ ออกโดยผู้ถือครองชื่อโดเมน ทางโทรสาร. 0-2564-8033 หรือ อีเมล : staff@thnic.co.th ( ตัวอย่างเอกสาร )
 3. ทีเอชนิคส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลโดเมนรายเดิม หลังจากได้รับเอกสารใน (ข้อ 2.)
 4. ครบกำหนด 2 ชั่วโมง ทีเอชนิคดำเนินการย้ายโดเมนออกจากผู้ดูแลโดเมนรายเดิม

กรณีที่สอง กรณีที่สอง การย้ายโดเมนจากตัวแทนจำหน่าย

 1. นำอีเมลของท่าน สมัครสมาชิก
 2. จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบ ออกโดยผู้ถือครองชื่อโดเมน ทางโทรสาร. 0-2564-8033 หรือ อีเมล : staff@thnic.co.th ( ตัวอย่างเอกสาร )
 3. ชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนอย่างน้อย 1 ปี อัตราค่าบริการ
 4. ทีเอชนิคส่งอีเมลแจ้งตัวแทนจำหน่ายเดิม หลังจากได้รับเอกสารใน (ข้อ 2.) และหลักฐานการชำระเงิน
 5. ครบกำหนด 2 ชั่วโมง ทีเอชนิคดำเนินการย้ายโดเมนออกจากตัวแทนจำหน่าย กรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งจากตัวแทนจำหน่าย