BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

เกี่ยวกับเรา

คำถามที่พบบ่อย > คำถามทั่วไป

 1. การตั้งชื่อโดเมน
 2. จำนวนชื่อโดเมนที่สามารถถือครอง
 3. ต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน
 4. ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโดเมนเนม
 5. สาเหตุที่คำขอจดโดเมนเนมถูก Reject
 6. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร
 7. ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมต้องใช้เวลากี่วัน
 8. เมื่อชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนแล้วจะสามารถใช้งานได้ภายในกี่วัน
 9. จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีภายในกี่วันหลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว
 10. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหาย จะต้องทำอย่างไร
 11. ขอเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 12. กรณีที่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีซึ่งชื่อ/ที่อยู่ไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไขที่อยู่ต้องทำอย่างไร
 13. ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศแล้วต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องทำอย่างไร
 14. บริการ Parking Service คืออะไร
 15. ชื่อโดเมนที่รับจดทะเบียนมีกี่ประเภท
 16. ต้องการข้อมูลเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย

การตั้งชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว ชื่อโดเมนสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด

* ดูคำสงวน ที่นี่


จำนวนชื่อโดเมนที่สามารถถือครอง

- แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมน ได้เพียง 1 ชื่อโดเมน ยกเว้น .in.th
- แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมน .in.th ได้ตามจำนวนชื่อโดเมนที่ต้องการ (ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายของ THNIC)
- สำหรับ .co.th แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมนภายใต้ .co.th มากกว่า 1 ชื่อโดเมน ก็ต่อเมื่อ องค์กรจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ (ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องเป็นชื่อเต็ม หรือคำทับศัพท์ ของเครื่องหมายการค้า/บริการ)


ต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้โดยตรง แต่ทำได้โดยการส่งคำขอลบโดเมนเดิมก่อน และส่งคำขอจดโดเมนใหม่เข้ามา หลังจากลบโดเมนเดิมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนโดเมนใหม่ให้ทันที (การยกเลิกโดเมนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของทีเอชนิค)


ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโดเมนเนม

กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรหรือบริษัทนั้น กรุณาจัดส่งเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อองค์กร/บริษัท มาที่ staff@thnic.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2564-8033


สาเหตุที่คำขอจดโดเมนเนมถูก Reject

1. ชื่อโดเมนที่ขอจดเข้ามาไม่ตรงกับชื่อเต็ม ชื่อย่อ ของหน่วยงาน
2. กรอกฟอร์มขอจดทะเบียนโดเมนไม่ถูกต้อง
3. ชื่อโดเมนตรงกับชื่อที่สงวนไว้ไม่สามารถจดได้ เช่น ชื่อจังหวัด ชื่อพระราชวงศ์


หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร

เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์เอกสารประกอบการจดทะเบียน ตามที่ระบุอยู่ใบหน้าเว็บหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมกับระบุชื่อโดเมนมาที่ หมายเลข 0-2564-8033, 0-2244-8264 หรือแนบไฟล์ส่งมาที่ staff@thnic.co.th


ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนมต้องใช้เวลากี่วัน

หลังจาก THNIC ได้รับเอกสาร และหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการจดทะเบียนโดเมนเนม คือ 1 วันทำการ


เมื่อชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนแล้วจะสามารถใช้งานได้ภายในกี่วัน

หลังจากที่โดเมนเนมได้รับการจดทะเบียนแล้ว (ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโดเมนใหม่ใน .th) ต้องใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ในการที่เครื่องอื่นๆ ทั่วโลกจะได้รับทราบเกี่ยวกับโดเมนใหม่


จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ภายในกี่วันหลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว

หลังจาก THNIC จดทะเบียนโดเมนเนม หรือต่ออายุให้เรียบร้อยแล้ว THNIC จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปตามที่อยู่ของ Billing Contact ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
หมายเหตุ กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจะถูกส่งออก หลังจาก THNIC ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เรียบร้อยแล้ว


ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหาย จะต้องทำอย่างไร

กรณีที่ท่านไม่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และทางTHNIC ไม่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีตีกลับ ทางTHNIC จะดำเนินการออกใบแทนให้กับท่าน แต่ถ้าต้องการให้ออกใบเสร็จใหม่ และขอแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วย ท่านจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบแจ้งความที่ระบุรายละเอียด วันที่ชำระเงิน ยอดเงิน และชื่อโดเมน
2. หลักฐานการชำระเงิน
3. จดหมาย จากทางหน่วยงานแจ้งรายละเอียดการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีใหม่ โดยระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้จัดเจน

แฟกซ์เอกสารดังกล่าวมาที่ 0-2564-8033


ขอเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-564-8031
หมายเลขแฟกซ์ 0-2564-8033


กรณีที่ได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ซึ่งชื่อ/ที่อยู่ไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไขที่อยู่ต้องทำอย่างไร

ให้ส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีตัวจริงกลับมาที่ THNIC ตามที่อยู่ด้านล่างพร้อมระบุชื่อ/ที่อยู่ใหม่ THNICจะดำเนินการส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องกลับให้

ที่อยู่ :
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 2 ห้องพี-206 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศแล้วต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องทำอย่างไร

องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย และกรุณาจัดส่งเอกสารด้านล่างให้กับทีเอชนิค

แบบที่หนึ่ง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
เอกสาร
1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สอง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
เอกสาร
1 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ
2 หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
3 หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH


บริการ Parking Service คืออะไร

บริการ Parking Service จะให้บริการย่อย 3 รูปแบบด้วยกัน
1. Static Web Page เป็นการฝาก Webpage ไว้บนเครื่องของ THNIC โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - THNIC จะสร้าง 1 Under Construction Webpage ให้โดยระบุชื่อของเจ้าของชื่อโดเมน
    - ท่าน (สมาชิก) สามารถส่งไฟล์ต่างๆ สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลง Web site แทนที่ Under Construction Webpage มาที่ update@thnic.net ได้ฟรี 1 ครั้ง
โดยจำกัดขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 MB และต้องไม่เป็น CGI Script
2. Web Forwarding เป็นบริการส่งต่อ Webpage ไปยัง URL ที่ท่านต้องการโดยในการใช้งานท่านจะเห็นเพียง URL ต้นทางเท่านั้น
3. E-mail Forwarding เป็นการส่งอีเมล์ไปยัง E-mail address ปลายทางที่ท่านระบุใช้เพียง 1 ชื่อ


ชื่อโดเมนที่รับจดทะเบียนมีกี่ประเภท

ประเภทของชื่อโดเมนที่รับจดทะเบียนมี 7 ประเภท ได้แก่ .ac.th, .co.th, .go.th, .in.th, .mi.th, net.th และ .or.th

โดยรายละเอียดประกอบแต่ละประเภทโดเมนดูได้จาก นโยบาย และข้อกำหนด
และเอกสารประกอบการจดโดเมนแต่ละประเภทดูได้จาก เอกสารประกอบการจดโดเมน


ต้องการข้อมูลเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3181081257
ที่อยู่ :
111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 2 ห้อง P-206 ถ.พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120