BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

All ideas .in.thai โครงการ 2

All ideas .in.thai โครงการ 2

    สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผู้ซึ่งมีความคิดความฝัน และจินตนาการ ต้องการนำเสนอแนวทางพัฒนาอินเทอร์เน็ตไทย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ขอเชิญส่งไอเดียสมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาและโอกาสที่จะเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับโครงการ All ideas .in.thai โครงการ 2
  หลักการและเหตุผล
    อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิง เป็นสื่อกลางที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้ด้วยความระมัดระวังหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี ภัยและอันตรายต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียว

    บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตไทย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th และให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในปี 2549 นี้เป็นวาระซึ่งทาง บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้เปิดให้บริการสังคมไทยมาครบ 7 ปี เพื่อเป็นการคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมและอยากเห็นเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็น สนใจอินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกต้องมากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้แสดงศักยภาพและอิสรภาพทางความคิดผ่านการเขียนเรียงความเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในสังคมไทย โดยมีทุนการศึกษาเป็นรางวัล
  กิจกรรมในโครงการ
    บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 จากทั่วประเทศ ในการส่งผลงานเรียงความหัวข้อ "อินเทอร์เน็ตไทยกับอนาคตของฉัน" เพื่อให้น้องๆ ได้แสดงออกทางความคิดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 7 คน จะได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2549 ฟรีตลอดปี (ไม่เกินทุนละ 25,000 บาท) และได้โอกาสในการเข้ารับการฝึกงานที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (พร้อมรับค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
  ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4

ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่นี่! 

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหากไม่ได้รับการติดต่อจากทางทีเอชนิค กรุณาติดต่อกลับด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 8031 ต่อ 123 ติดต่อ คุณศิริรัตน์ หรือ sirirat@thnic.co.th
  กำหนดการ

กำหนดการ ระยะเวลา การติดต่อ
ประกาศผลผู้รับทุนการศึกษา 30 มิถุนายน 2549 http://www.thnic.co.th
พิธีรับมอบทุนการศึกษา 17 กรกฎาคม 2549 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
หมายเหตุ :
1. บริษัทจะไม่รับพิจารณาเรียงความที่ส่งไม่ทันตามกำหนด
2. บริษัทจะทำการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thnic.co.th
3. บริษัทจะทำการติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งวันมอบทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
  ทุนการศึกษา
  1. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาฟรีสำหรับปีการศึกษา 2549 (ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท)
  2. ผู้ได้รับทุนจะต้องมาแสดงความจำนงในการรับทุนด้วยตนเอง ในพิธีรับมอบ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ตามวันเวลาที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด กำหนด
  3. ทุนการศึกษาจะแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษาของผู้ได้รับทุน โดยผู้รับทุนจะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ แล้วนำสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งมาที่ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป
  เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา
  1. ผู้รับทุนจะต้องส่งสำเนาผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาระหว่างประจำปี 2549 ให้บริษัทฯ
  2. หากผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2549 ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหรือได้เงินคืน จะต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนทุกครั้ง
  3. ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับการฝึกงานที่ บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
  4. ในระหว่างฝึกงานผู้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามความเหมาะสม
  5. หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับทุนยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกการให้ทุน และยินดีชดใช้เงินทุนคืนแก่บริษัทฯ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศิริรัตน์ แพนสิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 8031 ext 123
หรือเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thnic.co.th

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]