BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามความร่วมมือ "Domain Name & Web Server Certificate"
ระหว่าง บริษัท ที.เอช.นิช จํากัด และ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
และงานสัมมนาวิชาการ "แนวทางการสร้างความปลอดภัยไปกับอีคอมเมิร์ซ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) หน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “Domain Name & Web Server Certificate” และจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง "แนวทางการสร้างความปลอดภัยไปกับ e-Commerce" ขึ้น ที่โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 80 ท่าน 

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านงานบริการที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาเป็นประธานเปิดงาน จากนั้น คุณธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ G-CA จากสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ได้ให้ความรู้ในเรื่องของ “Secure e-transaction with SSL” 

ในส่วนของพิธีลงนามนั้น ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือในโครงการ “Domain Name & Web Server Certificate” พร้อมแลกเปลี่ยน ของที่ระลึก 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม หรือ DSI ในการบรรยายพิเศษเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต คุณสุรางคนา วายุภาพ หัวหน้างาน สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายเรื่อง “e-Commerce กับ พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” และคุณวรวุฒิ อุ่นใจ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทออฟฟิศเมทจำกัด ได้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “Security & Trusted with e-Commerce” ภายในงานได้จัดให้มีบูธแสดงตัวอย่างวิธีการให้บริการ “Web Server Certificate & Domain Name” ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 8031 หรือเข้าไปที่ http://www.thnic.co.th

ระยะเวลาในการจัดงาน และสถานที่

วันที่ในการจัดงาน: วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549

เวลาในการจัดงาน: 12:30 – 16: 20 น.

สถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน: ห้องสุโขทัย 1 และ 2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
และคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด
ร่วมกันลงนามความร่วมมือ
ในโครงการ “Domain Name & Web Server Certificate” พร้อมแลกเปลี่ยนของที่ระลึก

จากซ้ายไปขวา      
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 2. คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ 3. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 4. คุณวรวุฒิ อุ่นใจ

บรรยากาศภายในงานสัมมนา

ช่วงพักชมบูธ
เปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Download

 Secure e-transaction with SSL
 G-CA THNIC Registration
 Trust with e-Commerce

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]