BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

โครงการ ทีเอชนิคสัญจร (THNIC Campus Tour)

โครงการ ทีเอชนิคสัญจร (THNIC Campus Tour)

หลักการและเหตุผล

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (www.thnic.co.th) ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th (ดอททีเอช) หรือรู้จักกันในนามของ THNIC (ทีเอชนิค) เริ่มต้นการดำเนินงานมาจากกลุ่มอาสาสมัครซึ่งประกอบ ไปด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา จนกระทั่งในปี 2542 เมื่อจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจึงได้ปรับปรุง รูปแบบองค์กรเข้าสู่ระบบของบริษัทจำกัด และได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ไปเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการทีเอชนิค 10 ปี 10 ความดีเพื่อสังคม (www.thnic.co.th/charity/) มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในภาคส่วนต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือให้คนตาบอดเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มปริมาณของห้องสมุด เสียง การบริจาคโลหิตและอวัยวะ การปลูกป่าชายเลน การสร้างห้องสมุด การเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา และเด็กกำพร้า โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันเป็นเวลา 10 เดือน โครงการนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่นคือทีเอชนิคได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและ พัฒนาสังคม

ในปี 2553 นี้ ทีเอชนิคเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่จะเป็นขุมพลัง ทั้งด้านสติปัญญาและร่างกายในการพัฒนาประเทศและวงการอินเทอร์เน็ตให้ เติบโตและก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดโครงการทีเอชนิคสัญจรขึ้น ในปีนี้จะมีโครงการทีเอชนิคสัญจรเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เริ่มจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา เขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ และวิทยากรที่มีคุณภาพเข้าถึงกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งถือโอกาสประชาสัมพันธ์ชื่อโดเมนภายใต้ .th (ดอททีเอช)ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงนวัต กรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนในส่วนภูมิภาค
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อโดเมนภาย ใต้ .th และองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. องค์กรได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
 2. องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในด้านการให้บริการด้านวิชาการ และสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องชื่อโดเมนภายใต้ .th
รูปแบบการดำเนินการ
 1. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมน .th และแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงนั้น
 2. การออกบูธและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น
  • เชิญผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและ สินค้าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากท้องถิ่นและจากกรุงเทพมหานครร่วมออกบูธและ จัดกิจกรรม
  • ทีเอชนิคจะเปิดบูธในลักษณะของคลินิก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่มีความรู้และรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงเป็นผู้ให้คำปรึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
 1. นักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรม จำนวน 100 คน
 2. ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน
ค่าใช้จ่าย : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

กำหนดการจัดกิจกรรม

 

ครั้ง วันที่จัดงาน สถานที่ กำหนดการ /
ลงทะเบียน
1 วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการ
2 วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการ
3 วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
111 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง พี-206 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 8031, โทรสาร 0 2564 8033
อีเมล pr@thnic.co.th
เว็บไซต์ www.thnic.co.th

 

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]