BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553

โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553

หลักการและเหตุผล

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th ได้จัดกิจกรรม "ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553" เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และพนักงาน สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2553 โดยการถวายสังฆทานแก่วัดที่ยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม นอกจากนั้นยังถือโอกาสสานต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในปี 2552 ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสฉลองความสำเร็จ 1 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อโครงการทีเอชนิค 10 ปี 10 ความดีเพื่อสังคม กับ กิจกรรมสานสายใยรักสู่บ้านพักคนชรา ดูรายละเอียดโครงการที่ผ่านมาได้ที่ www.thnic.co.th/charity/

ในโอกาส "ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553" นี้ ทางบริษัทจึงได้นำพนักงานกลับไปเยี่ยมเยียน และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบริจาคของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม สถานสงเคราะห์ได้ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนในชุมชน เนื่องจากฐานะยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ขาดที่อยู่อาศัย หรืออยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข โดยจะดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุจนกว่าจะเสียชีวิต ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแลจำนวน 98 คน

ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนงานของสถานสงเคราะห์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการลี้ยงดูผู้สูงอายุ จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553” กิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2553
  2. เพื่อให้องค์กรและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. พนักงานขององค์กรได้รับกำลังใจในการเริ่มต้นการทำงานในปี 2553 จากการร่วมกิจกรรม "ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553" นี้
  2. พนักงานขององค์กรได้มีโอกาสเรียนรู้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย

รูปแบบการดำเนินงาน

  1. ร่วมกันถวายสังฆทานแก่วัดที่ยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมติดในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
  2. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบริจาคของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ในตอนเที่ยงของวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553

สถานที่ดำเนินงาน

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 1/1 หมู่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์ : http://www.konjaidee.com/node/413

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]