BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

THNIC เปิดบริการรองรับ IPV6

THNIC เปิดบริการรองรับ IPv6

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ร่วมมือกับสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย จัดงานเปิดตัวบริการใหม่ที่สามารถรองรับนวัตกรรมที่สำคัญแห่งโลกอินเทอร์เน็ต ณ ICT Learning Center ชั้น 6 อาคาร Central World Plaza ภายใต้หัวข้อ "Gen. C Domain โดเมนเพื่ออินเทอร์เน็ตยุคหน้า" โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้เห็นถึงศักยภาพของ IPv6 ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่าเป็นกลุ่ม Generation of Content (Gen. C) ผู้ซึ่งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน

ทางบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้พัฒนาบริการการจดทะเบียนโดเมนเนมให้สามารถรองรับเทคโนโลยี IPv6 ได้ โดยคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำบริการใหม่นี้ให้แก่ผู้ร่วมงานและนำเสนอโดเมนสกุลล่าสุด ".in.th หรือ ดอท อิน ไทย" ด้วย

 
 

 

ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย ได้กล่าวถึง IPv6 ไว้ว่า เป็น Internet Protocol รุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของ IP Address ปัจจุบันหรือ IPv4 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เพียง 4 พันล้าน เครื่องเท่านั้น หากมองไปในอนาคตอันใกล้นี้ จะพบว่า จำนวน IP Address ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากจำนวนประชากรโลกซึ่งมากกว่า 6.4 พันล้านคน และอัตราการเติบโตของประชากรโลกอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้การก้าวเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตยุคหน้าที่ใช้ IPv6 เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับช่วงเสวนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์การได้แก่ รศ. ดร. สินชัย กมลภิวงศ์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร. ภาสกร ประถมบุตร - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NETEC, คุณ อุดม ลิ้มโชคชัย - บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณ ศุภชัย กิจวงศ์ภักดิ์ - บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ต จำกัด และ คุณ อัมพิกา จันทรภักดี - บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งหมดเห็นพ้องกันว่า เรายังคงสามารถใช้เทคโนโลยี IPv4 ควบคู่ไปกับ IPv6 ได้ แต่ถ้าหากมองการวิวัฒนาการสู่โลกอนาคต ภาพกว้างสู่โลกอนาคตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกระบบจะสามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี IPv6 ดังนั้นคุณพร้อมหรือยังที่จะใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจและชีวิตประจำวันของคุณ

เอกสารประกอบการสัมนา

 Opening by ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต 

 What is THNIC? 

 Introduction to IPv6 Network & Application

 What is IPV6? & Why? 

 โครงการทดลองเครือข่าย ไอพีวี 6 ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

 Summary 

Link ที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]