BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

THNIC เปิดให้บริการโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th

Internationalized Domain Name (IDN) 
และ ชื่อโดเมนภาษาไทย

IDN คืออะไร?

Internationalized Domain Name (IDN) คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักขระ (character) อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากรหัส ASCII ได้ กล่าวคือ แต่เดิมการตั้งชื่อโดเมนจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อักษรโรมัน) A-Z, ตัวเลขอารบิก 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดของระบบชื่อโดเมน (domain name system - DNS) ที่ใช้อยู่แต่เดิม แต่เมื่อใช้ระบบ IDN เราจะสามารถตั้งชื่อโดเมนโดยใช้ตัวอักษรที่นอกเหนือจากอักขระที่กล่าวมาข้างต้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ตัวอักษรภาษาไทยอันหมายรวมถึงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาไทย ในการกำหนดชื่อโดเมน เป็นต้น

IDN ทำงานอย่างไร?

เนื่องจากระบบชื่อโดเมนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จะรับรู้แต่เพียงอักขระที่อยู่ในรหัส ASCII เท่านั้นดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้จำเป็นจะต้องมีการแปลงชื่อโดเมนในระบบ IDN ให้อยู่ในรูปที่ระบบ DNS เข้าใจได้ โดยอาศัยการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ (application) ในฝั่งผู้ใช้ เช่น โปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser) โปรแกรมใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email client) เป็นต้น

หลักการทำงานโดยย่อของระบบ IDN แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

เมื่อผู้ใช้ปลายทาง (end user) ป้อนชื่อโดเมนภาษาไทย เช่น ทีเอชนิค.th ผ่านโปรแกรมที่สนับสนุนการใช้งาน IDN โปรแกรมดังกล่าวจะแปลงชื่อโดเมนภาษาไทยให้อยู่ในรูปของรหัส ASCII โดย:-

  1. แยกชื่อโดเมนแต่ละระดับออกจากกัน เช่นในตัวอย่าง ทีเอชนิค.th จะแยกออกเป็น ทีเอชนิค และ th
  2. ชื่อโดเมนเฉพาะในส่วนที่มีอักขระนอกเหนือจากในส่วนที่เป็นรหัส ASCII จะถูกเข้ารหัสให้เป็นรหัส ASCII โดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสที่เรียกว่า punycode เช่นในตัวอย่าง ทีเอชนิค เมื่อเข้ารหัสแล้วจะเป็น 42cl2bj2hxbd2g
  3. เติม xn-- เข้าข้างหน้าชื่อโดเมนแต่ละระดับที่เข้ารหัสแล้ว เพื่อระบุว่าชื่อโดเมนดังกล่าวใช้วิธีเข้ารหัสแบบ punycode จากนั้นนำชื่อโดเมนแต่ละระดับมารวมกันอีกครั้ง เช่นในตัวอย่าง ทีเอชนิค.th จะกลายเป็น xn--42cl2bj2hxbd2g.th ก่อนที่จะส่งค่าดังกล่าวออกสู่อินเทอร์เน็ตต่อไป
  4. เครื่องให้บริการชื่อโดเมน (DNS server) ของชื่อโดเมนปลายทาง จะบันทึกระเบียน (record) ของชื่อโดเมนในระบบ IDN ในรูปแบบของรหัส ASCII เช่น DNS server สำหรับชื่อโดเมน ทีเอชนิค.th จะบันทึกระเบียนไว้ในรูปของชื่อโดเมน xn--42cl2bj2hxbd2g.th แทน ฉะนั้น DNS server ต่าง ๆ จะสามารถเข้าใจชื่อโดเมนในระบบ IDN ได้ทันที

การจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยในระบบ IDN

โปรดรับทราบนโยบาย รายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของ THNIC ที่ http://register.thnic.co.th/thaidomain.html ก่อนดำเนินการจดทะเบียน

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยของท่านได้ผ่านทางหน้าเว็บของ THNIC ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ระบบใหม่ (login-based)

เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่เพื่อขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ท่านสามารถเลือกจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยไปพร้อมกันได้ทันที อย่างไรก็ตาม ท่านต้องลงทะเบียนสมาชิกกับทีเอชนิคก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนได้

ระบบเดิม (email-based)

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์ของ THNIC ที่ https://www.thnic.co.th แล้วเลือก โดเมนในระบบเดิม จากรายการด้านซ้ายมือ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ จดทะเบียนโดเมนเนมภาษาไทยสำหรับโดเมนในระบบเดิม เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์ม ได้แก่ ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่ท่านถือครองอยู่ ชื่อโดเมนภาษาไทยที่ท่านต้องการ และ email address สำหรับติดต่อกลับ รวมทั้งทำเครื่องหมายลงในช่อง “ยอมรับ”เพื่อเป็นการยืนยัน จากนั้น กดปุ่ม submit เพื่อส่งแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ

ระบบรับจดทะเบียนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้น หากชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่ท่านถือครองอยู่ยังมิได้จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย และชื่อโดเมนภาษาไทยที่ท่านต้องการยังว่างอยู่ ระบบจะจองชื่อโดเมนภาษาไทยดังกล่าวไว้และแจ้งให้ท่านทราบทั้งบนหน้าเว็บ (ดังรูปข้างล่าง) และทาง email

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ THNIC จะดำเนินการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายว่าชื่อโดเมนดังกล่าวสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ หากสามารถจดได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยและแจ้งกลับให้ท่านทราบทาง email อนึ่ง หากท่านแจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้ง DNS สำหรับชื่อโดเมนภาษาไทยเอง ระบบจะแจ้งรหัส ASCII ของชื่อโดเมนภาษาไทย (เช่น xn--42cl2bj2hxbd2g.th ในกรณีของ ทีเอชนิค.th) ให้ท่านทราบเพื่อใช้ในการติดตั้ง DNS ต่อไป

การใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย

ในการใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย โปรแกรมที่จะใช้งานจะต้องสนับสนุนการใช้งาน IDN เพื่อให้สามารถใช้งานภาษาไทยได้ ในปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์ (application) ที่สนับสนุนการใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทยมีดังต่อไปนี้:-

โปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser) ที่สามารถใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทยได้ทันที

โปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser) ที่สามารถใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทยได้เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสริม (plug-in)

โปรแกรมใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email client) ที่สามารถใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทยได้ทันที

  • Mozilla Mail ตั้งแต่รุ่น 1.4 ขึ้นไป (Windows/Mac OS/Linux/etc.) เป็นโปรแกรมที่ผนวกมากับ Mozilla Browser
  • Netscape Mail ตั้งแต่รุ่น 7.1 ขึ้นไป (Windows/Mac OS/Linux/etc.) เป็นโปรแกรมที่ผนวกมากับ Netscape Browser

โปรแกรมใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email client) ที่สามารถใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทยได้เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสริม (plug-in)

  • Outlook Express ตั้งแต่รุ่น 5.0 ขึ้นไป (Windows) เป็นโปรแกรมที่ผนวกมากับ Internet Explorer และติดตั้งโปรแกรม i-Nav plug-in ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.idnnow.com/index.jsp
ในอนาคต โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่น FTP client ก็จะได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งาน IDN ได้เช่นกัน

จะรับทราบนโยบายการให้บริการชื่อโดเมนภาษาไทยได้จากที่ไหน

ท่านสามารถรับทราบนโยบาย รายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการในการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของ THNIC ที่ http://register.thnic.co.th/thaidomain.html ทั้งนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]