ค่าธรรมเนียม
การกู้คืนชื่อโดเมน

  ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Thai QR Payment ได้แล้ววันนี้ !

โดยทั่วไปการขยายเวลาการใช้งานชื่อโดเมน จะมีค่าธรรมเนียมการกู้คืนชื่อโดเมน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน
เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุและเข้าสู่ระยะเวลาการกู้คืนชื่อโดเมน ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่ประสงค์จะยังคงใช้งานชื่อโดเมน จะต้องทำการต่ออายุ พร้อมกู้คืนชื่อโดเมน
การต่ออายุการใช้งานชื่อโดเมน (ช่วงผ่อนผัน ระยะเวลา 30 วัน) สามารถทำได้ภายใน 30 วันนับจากวันหมดอายุ และหลังจากระยะผ่อนผัน 30 วัน จะเข้าสู่ช่วงระงับการใช้งานชื่อโดเมนที่เรียกว่า ระยะเวลากู้คืน อีก 30 วัน หลังจากนี้ หากยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ นายทะเบียนจะเปิดให้ผู้อื่นจดทะเบียนในชื่อโดเมนที่หมดอายุดังกล่าวได้
ชื่อโดเมนที่เข้าสู่ช่วงระยะเวลากู้คืน ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่แสดงในหน้าค่าบริการ พร้อมกับค่าธรรมเนียมการต่ออายุชื่อโดเมน เพื่อนำชื่อโดเมนออกจากระยะการกู้คืนและกลับสู่การทำงานเต็มรูปแบบ

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007