BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

** ทีเอชนิคมีกำหนดเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบจัดการโดเมนใหม่ โดยจะเริ่มใช้วันที่ 1 ก.พ.2560 ดังรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม **

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

กรณีที่หนึ่ง การย้ายโดเมนจากอีเมล Login ปกติ

 1. นำอีเมลของท่าน สมัครสมาชิก
 2. จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบ ออกโดยผู้ถือครองชื่อโดเมน ทางโทรสาร. 0-2564-8033 หรือ อีเมล : staff@thnic.co.th ( ตัวอย่างเอกสาร )
 3. ทีเอชนิคส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลโดเมนรายเดิม หลังจากได้รับเอกสารใน (ข้อ 2.)
 4. ครบกำหนด 2 ชั่วโมง ทีเอชนิคดำเนินการย้ายโดเมนออกจากผู้ดูแลโดเมนรายเดิม

กรณีที่สอง การย้ายโดเมนจากตัวแทนจำหน่าย

 1. นำอีเมลของท่าน สมัครสมาชิก
 2. จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบ ออกโดยผู้ถือครองชื่อโดเมน ทางโทรสาร. 0-2564-8033 หรือ อีเมล : staff@thnic.co.th ( ตัวอย่างเอกสาร )
 3. ชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนอย่างน้อย 1 ปี อัตราค่าบริการ
 4. ทีเอชนิคส่งอีเมลแจ้งตัวแทนจำหน่ายเดิม หลังจากได้รับเอกสารใน (ข้อ 2.) และหลักฐานการชำระเงิน
 5. ครบกำหนด 2 ชั่วโมง ทีเอชนิคดำเนินการย้ายโดเมนออกจากตัวแทนจำหน่าย กรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งจากตัวแทนจำหน่าย

** กรณีได้รับแจ้งขอระงับการย้ายโดเมนจากตัวแทนจำหน่าย ทีเอชนิคจะขยายเวลาในการดำเนินการเป็น 24 ชม. นับจากที่ทีเอชนิคอีเมล์แจ้งย้ายในครั้งแรก และจะดำเนินการย้ายโดเมนออกตัวแทนจำหน่ายทันทีเมื่อครบกำหนด **

หมายเหตุ : การย้ายโดเมนทั้ง 2 กรณี ทีเอชนิคจะให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์

กรณีที่หนึ่ง การย้ายโดเมนจากอีเมล Login ปกติ

 1. นำอีเมลของท่าน สมัครสมาชิก
 2. จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบ ออกโดยผู้ถือครองชื่อโดเมน ทางโทรสาร. 0-2564-8033 หรือ อีเมล : staff@thnic.co.th ( ตัวอย่างเอกสาร )
 3. ทีเอชนิคดำเนินการย้ายโดเมนไปยัง Login ใหม่ หลังจากได้รับเอกสาร

กรณีที่สอง การย้ายโดเมนจากตัวแทนจำหน่าย

 1. นำอีเมลของท่าน สมัครสมาชิก
 2. จัดส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอีเมลเข้าสู่ระบบ ออกโดยผู้ถือครองชื่อโดเมน ทางโทรสาร. 0-2564-8033 หรือ อีเมล : staff@thnic.co.th ( ตัวอย่างเอกสาร )
 3. ชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนอย่างน้อย 1 ปี อัตราค่าบริการ
 4. ทีเอชนิคส่งอีเมลแจ้งตัวแทนจำหน่ายเดิม หลังจากได้รับเอกสารใน (ข้อ 2.) และหลักฐานการชำระเงิน
 5. ครบกำหนด 2 ชั่วโมง ทีเอชนิคดำเนินการย้ายโดเมนออกจากตัวแทนจำหน่าย กรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งจากตัวแทนจำหน่าย