BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

วิธีการชำระค่าบริการ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการชำระค่าบริการ

purchase-number

Purchase Number

เลขที่คำร้องขอจดทะเบียนโดเมนเนม

หรือ
your-domainname

Domain Name

ชื่อโดเมน

วิธีการชำระค่าบริการ

การชำระผ่านบัตรวีซา/มาสเตอร์ การ์ด

เข้าสู่ระบบชำระค่าบริการออนไลน์ที่ thdomain.thnic.co.th/onlinepayment/

** การชำระผ่านเครดิตการ์ด ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ **
การชำระค่าบริการโดยเช็คหรือธนาณัติ
  1. สั่งจ่ายเช็คหรือธนาณัติในนาม "บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด"
  2. ส่งเช็คหรือธนาณัติพร้อมรายละเอียดใบแจ้งหนี้มาที่
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
ตู้ปณ. 58 ปณจ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
การชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระค่าบริการที่ธนาคารไทยพาณิชย์

1. โดยใช้ใบนำฝาก

payatscb

ชื่อบัญชี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
เลขที่บัญชี : 130-3-00550-1
สาขา : ราชวัตร
ประเภทของบัญชี : กระแสรายวัน
รหัสโอนเงินต่างประเทศ : SICOTHBK

2. แฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อโดเมนเนม และเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ/คำขอ มาที่ (+66)0-2564-8033

ชำระค่าบริการที่ธนาคารกสิกรไทย

1. กรณีที่ 1 : โดยใช้ใบแจ้งหนี้ของ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

กรณีที่ 2 : โดยใช้ใบนำฝากเงิน

สำหรับสาขาต่างจังหวัด ท่านจะเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 30 บาท
paatkbank

ชื่อบัญชี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
เลขที่บัญชี : 178-2-66467-7
สาขา : คลองหลวง
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
รหัสโอนเงินต่างประเทศ : KASITHBK

2. แฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อโดเมนเนม และเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ/คำขอ มาที่ (+66)0-2564-8033

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ หรือต้องการเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บนใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้ง "ชื่อและที่อยู่" ที่ถูกต้องมาพร้อมกับหลักฐานการชำระค่าบริการ

โปรดติดต่อที่

อีเมล : billing@thnic.co.th
โทรศัพท์ : (+66)0-2105-4007 (8:30-16:30น.)

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ชั้นที่ 2 ห้อง พี-206 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ใหม่) : 0135542000672
หมายเหตุ
**ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังได้รับจดหมายแจ้งเตือนหมดอายุ รบกวนท่านตรวจสอบ พร้อมจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อโดเมนเนมมาที่ (+662) 564-8033 หรือ billing@thnic.co.th**
**กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งออกหลังจากทีเอชนิคได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว**
**กรณีท่านยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รบกวนติดต่อกลับทีเอชนิค เพื่อตรวจสอบข้อมูลเป็นลำดับถัดไป**